Warunki sprzedaży, płatności, dostaw i reklamacji.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich realizacji zamówień przez ADV Company.
Warunki sporne lub warunki Zamawiającego, które odbiegają od wymienionych poniżej Warunków nie
są uznawane, chyba, że ich ważność została potwierdzona i zaakceptowana w formie pisemnej.
Wszystkie dodatkowe ustalenia między ADV Company a Zamawiającym, podjęte w celu ułatwienia
realizacji zawartej umowy, wymagają formy pisemnej.
Firma ADV Company zastrzega sobie prawo do używania wyrobów wyprodukowanych na zamówienie
klienta, jako wzorów do wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych, a w szczególności w
katalogach on-line.
Zamówienie Zamawiającego jest dla ADV Company wiążące od momentu potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji w formie pisemnej. Dotyczy to również wszelkich załączników, zmian
projektów, planowanych terminów realizacji.
 Warunkiem skierowania umowy do realizacji jest przekazanie do ADV Company e-mailem projektu
graficznego nadruku (lub materiałów do jego przygotowania), wykonanego w jednym z następujących
programów: PDF ,AI, EPS w żądanej wielkości o rozdzielczości 300 dpi, tryb kolorów CMYK lub kolorów
Pantone, wszystkie czcionki zamienione na krzywe.
Warunkiem skierowania umowy do realizacji jest zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji
projektu graficznego druku. Wprowadzenie zmian w późniejszym terminie nie jest możliwe.
Siatki graficzne produktów przesyłane są drogą mailową na indywidualne życzenie.
Warunkiem skierowania umowy do realizacji jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie faktury
pro-forma, przedpłaty w wysokości 50% wartości brutto w terminie 3 dni roboczych od momentu
otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Przez wpłatę rozumie się uznanie na rachunku ADV
Company.
 Dostawy są realizowane po zaksięgowaniu pozostałych 50% wartości faktury brutto na rachunku ADV
Company, o ile umowa nie stanowi inaczej.
 Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, firma ADV Company
wysyła dostawę za pośrednictwem firm kurierskich.
Z chwilą wydania zamówionego towaru z magazynu, ADV Company nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działania bądź zaniechania firm transportujących.
Reklamacje przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej. Standardowy czas odpowiedzi na reklamację
wynosi do 3 dni roboczych.  Do reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru w transporcie należy dołączyć
protokół szkód, spisany z doręczającym kurierem. Niezależnie od charakteru reklamacji, zawsze bardzo
pomocne będzie dołączenie zdjęć, które pozwolą nam lepiej zrozumieć problem. Zastrzegamy sobie
również prawo do żądania zwrotu całości reklamowanego towaru, przy czym w takiej sytuacji
pokrywamy koszty transportu.
Wszystkie reklamacje rozpatrywane są pod nadzorem wlaściciela naszej firmy lub osoby go
reprezentującej. W przypadku uznania reklamacji, możliwe są następujące formy naprawienia
zaistniałego problemu:
– udzielenie specjalnego rabatu na zamawiany produkt
– ponowne wykonanie reklamowanej partii, pod warunkiem zwrotu całej partii wadliwej

– zwrot całości kwoty transakcji, pod warunkiem pełnego zwrotu wadliwego towaru.
Nie wypłacamy jakichkolwiek odszkodowań o wartości przekraczającej wartość zamówienia.